Основан Национални комитет за УНЕСКО програм "Човек и биосфера"


Дана 20.12.2018. године, у Министарству заштите животне средине одржана је Оснивачка седница Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера".
Национални комитет за УНЕСКО програм "Човек и биосфера" формиран је Решењем број 119-01-72/2018-04/13.07.2018. године, а у складу са Решењем о именовању председника, чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу - УНЕСКО.
Задатак Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера" је да:
1) Сарађује са Комисијом Републике Србије за сарадњу са Унеском и представља везу између различитих институција и надлежних министарстава која су у вези са Унесковим програмом "Човек и биосфера", а по потреби и са Националним комитетима у другим земљама.
2) Обезбеђује национално учешће, на седницама Међународног координационог савета Унесковог програма "Човек и биосфера", састављеног од 34 државе чланице.
3) Учествује у одлукама везаним за одрживо коришћење природних ресурса на националном нивоу.
4) Спроводи надзор над Резерватима биосфере у Републици Србији.
5) Обезбеди организационе услове за укључивање и учешће локалних самоуправа, организација цивилног друштва, као и свих корисника подручја у планирању и вршењу функција резервата биосфере.
6) Организује периодичне састанке и припрема извештаје о националним активностима, које треба да упућује Секретаријату Унесковог програма "Човек и биосфера", најмање сваке две године.
Испред ЈП "Србијашуме" члан Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера" је Гордана Јанчић, која је и председник Савета резервата биосфере "Голија-Студеница" (формиран Решењем број 119-01-00-229/2015-17/08.09.2015).
Програм Оснивачке седнице Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера" и Записник са оснивачке седнице Националног комитета за УНЕСКО програм "Човек и биосфера".